Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Nyári gyülekezeti ünnepség

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2019. június 30-án vasárnap 18.00 órától, a templomi istentisztelet után megrendezésre kerülő gyülekezeti ünnepségre.

Szép hagyomány gyülekezetünkben, hogy a nyári hónapok előtt, június végén gyülekezeti ünnepséget tartunk a templomudvarban, jó hangulatban töltünk együtt egy kellemes délutánt és estét, beszélgetve, a nyári terveket megosztva, egymással ismerkedve. A szeretetvendégség, az asztalközösség közvetlensége a gyülekezeti életnek olyan meghitt és kedves alkalma, melyben megtapasztalhatjuk a közösség élményét. Ezért különösen is fontos az, hogy a szórványban élő gyülekezeti tagoknak legyen lehetőségük a nagy távolságok ellenére összegyűlni, asztalhoz ülni és megtapasztalni azt az áldott közösséget, melyre maga Jézus is tanított. Hiszen az evangéliumokban is olvashatjuk, hogy az asztalközösség meghittségében, a bűnös, elesett, beteg, megterhelt életű emberekkel közösséget vállalva, a mindennapi élet asztalánál jelen volt, tanított, megszabadított, gyógyított, bíztatott, hitet adott, vigasztalt.

„Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jóllaktak mindnyájan, azután összeszedték a megmaradt darabokat, tizenkét kosárral.” (Lukács 9,16-17)

A szeretetvendégség alkalmához szívesen fogadjuk a testvérek hozzájárulását, süteményt, pogácsát, valamint a megrendezésben való segítséget is örömmel vesszük.

* * * * *

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy egy évre min. 50 Euróval járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához.

Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2019”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

A magyar református egység napja - Debrecen

A Kárpát-medencében 10 éve újra egyesült Magyar Református Egyház jubileuma alkalmából 2019. május 18-án kerül sor a Magyar Református Egység Napjának megünneplésére Debrecenben. Ebből az ünnepi alkalomból találkozásra hívják a Kárpát-medencében, Nyugat-Európában és a tengeren túl élő magyar reformátusokat, hogy ezt a napot együtt ünnepelhessük meg. Az ünnepnap középpontjában a 15.00 órakor kezdődő úrvacsorás istentisztelet áll, mely Debrecen főterén kerül megrendezésre.

A református ünnepi találkozó alkalma a külhoni szórványban élők számára különösképpen nagy jelentőséggel bíró lelki megerősítés, ezért erre az ünnepi alkalomra gyülekezeti kirándulás keretében közös utazást szervezünk Debrecenbe. Kérjük, hogy a Testvérek 2019. május 12-ig személyesen, vagy a gyülekezeti elérhetőségek útján jelezzék részvételi szándékukat a lelkipásztornál. Örülnénk, ha minél nagyobb számban vennénk részt ezen a különleges ünnepi eseményen! Az utazással és a programmal kapcsolatos további részletekről külön értesítést küldünk május elején.

A történelmi határok által közel száz éve szétszabdalt egyháztestek istentiszteleti, tanbeli egységét, egyházi közösséggé szerveződését a mai magyar reformátusság is örökségének tekinti – ez fejeződik ki a határokon átívelő testvéri kapcsolatokban. Istentiszteletünk középpontjában a mi Urunk, Jézus Krisztus és az Ő Igéje áll, aki gyógyító erejével a történelem sebeit orvosolja, a távolságokat lerövidíti, a közösséget a Szentlélek által megteremti.

* * * * *

Családi istentisztelet - Anyák napja

Ki az, aki ápol születésem óta,
Testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek,
Az én édesanyám ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya
Csakhogy őt az Isten ezerszer megáldja.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk tagjait, családokat, ünnepelni vágyókat az immár hagyományossá vált CSALÁDI ISTENTISZTELET alkalmára 2019. május 12-én 17.00 órától, melynek keretében a gyermekek és ifjak verssel és énekkel, egy-egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat.

Az Anyák napi műsorban szívesen részt vevő gyermekek és ifjak jelentkezését várjuk továbbra is.

* * * * *

Felhívás!!! Plussz egy misszió

A bibliaórák alkalma lehetőséget ad családias légkörben a közvetlen találkozásra, amikor is Isten igéjének tükrében életünkre, gyülekezetünkre, társadalmunkra, egész világunkra nézve keressük az igei üzenetet, melyet magunkkal vihetünk a hétköznapok idejébe. A közös beszélgetések, az imaközösségek során többször megfogalmazódott bennünk az a missziói gondolat, hogy miként is tudnánk mi egy-egyenként tenni a gyülekezet növekedéséért. Hiszen Bécsben és környékén közel 50 ezer magyar él, és talán sokan nem igénylik közülük, de mégis lehetnek olyanok, akik szívesen jönnének Isten igéjét hallgatni anyanyelvükön, örömmel tartoznának olyan testvéri közösségbe, ahol az ismert egyházi énekek, a magyar igehirdetés, az anyanyelven való imádkozás lelki otthont nyújt számukra. Ennek jegyében olyan elgondolás született meg a bibliaórát látogatók körében, hogy bíztassuk a gyülekezeti tagjainkat a misszió azon formájára, hogy lehetőség szerint családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket, munkatársaikat szólítsák meg, hívják a gyülekezet közösségébe. Ha ezt a missziót komolyan vennénk, a személyes meghívás által a gyülekezetünk létszáma, alkalmainak látogatottsága a Szentlélek Isten segítségével tovább növekedhetne. Erre a missziói szolgálatra bíztatunk most mindenkit, ezt a szolgálatot is imádságban hordozzuk az Isten előtt, az ő áldása nyugodjék ezen, hogy örömmel megtapasztalhassuk: „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,47b)

* * * * *

Gyülekezeti est - könyvbemutató - meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket 2019. április 28-án 18.00 órától a könyvbemutatóval egybekötött gyülekezeti estre - az istentisztelet után a gyülekezeti teremben
BOLDIS ENDRE Bécsi szeletek c. könyvének bemutatójára.

„Hogyan lesz egy kolozsvári, 21 évet Budapesten élő mérnökből bécsi tányérmosogató? És egy tányérmosogatóból amatőr karcolatíró? A könyvből hellyel-közzel választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.”

Márciusban az istentisztelet utáni búcsúzásnál Endre a maga szerény módján egy könyvet nyújtott át nekem. Mivel Endrétől már kaptam kölcsön könyvet, így nem is gondoltam arra, hogy ez a könyv a saját írásainak összefoglalója. Örömmel pillantottam meg a zöld könyvborítón az ő nevét és fellapozva a kézjegyével ellátott kedves írást. Elmélkedéseit, sorokba öntött élményeit, az élet egy-egy oldalának a szubjektív megtapasztalásait több alkalommal olvastam, de így könyvformában kellemes meglepetés volt kézbe venni. Bár még nem sikerült végigolvasni az összes írást, de ha egy kis időm van, szívesen olvasom az „Andi Teller-karcolatokat”, melyek szerény véleményem szerint jó értelemben vett életkritikák. Felfedezhető benne az élet apró történései mögé látás, a mindennapi apró örömök, nehézségek megélése. Egy-egy írás mosolyra fakaszt, némelyik mélyen elgondolkodtat az identitás fontosságáról, a társadalom működéséről, de mindezek mellett a sport, a földrajz, az irodalom, a történelem egy-egy személy, esemény által elevenedik meg az olvasó szeme előtt. Az eddig elolvasott írások közül a „Miatyánk Andi Teller módra” írás érintett meg a legmélyebben.

Köszönöm szépen, Endre, a könyvet, ezt az írást, és a többit is!

A gyülekezetbe tartozás a testvéri közösségbe tartozást jelenti, melynek alapja a hitünk és vallásunk gyakorlásából fakadó közösségi egybetartozás, az egymás iránti érdeklődés. A külhoni szórványlétben a közös értékek, a közös kincsek, az idegenbe vetett sors mindennapjai még szorosabb kötelékkel kötnek egybe minket. Ezért is tartottam fontosnak, hogy Boldis Endre Bécsi szeletek c. könyvét mutassa be abban a testvéri közösségben, amelybe Bécsbe érkezése óta tartozik, ahol ő is lelki otthonra, barátokra, testvérekre talált. Az ilyen alkalmak és találkozások is közelebb visznek egymáshoz, jó lehetőséget teremtenek a testvéri légkörben egy közös est eltöltésére, ahol hallhatunk, tudhatunk egymásról, gazdagodhatunk egymás által. Mindennek jegyében 2019. április 28-án szeretettel hívogatok minden kedves gyülekezeti tagot, érdeklődőt az istentisztelet alkalmára és azt követően a gyülekezeti est keretében Boldis Endre könyvbemutatójára.

* * * * *

Gyülekezeti alkalmaink

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket gyülekezetünk alkalmaira!

Bibliaórák

2019-ben a bibliaórák alkalmainak témája: Ki az én Istenem?

Erre az embert oly sok formában foglalkoztató kérdésre keressük a választ a Szentírás igéin keresztül.

Az ember elképzeli, különböző tulajdonságokkal ruházza fel Istent, próbál egy neki megfelelő Isten-képet kialakítani. Bizony ezek az emberi elképzelések sok esetben egy torz Isten-képet festenek le. Ezért is fontos az, hogy a hívő keresztyén az önmagát kijelentő Istent úgy ismerje meg, amint ő megmutatta magát az általános kijelentés által a teremtésben, a történelemben, amint bemutatkozott a próféták által. De legteljesebben a különös kijelentésben, az Ő Szent Fiában mutatta meg önmagát. A bibliaórák célja, hogy az Isten-képünk minél teljesebbé váljék, megtisztítva a rárakódott emberi elgondolásoktól, hiedelmektől, sok esetben babonás elképzelésektől. Az Isten igéje tükrében vizsgálhatjuk meg alkalomról-alkalomra Isten-képünket, kötetlen formában beszélgetünk, kérdezünk és válaszokat keresünk.

* * * * *

Gyerek-istentiszteletek

A templomi istentisztelettel egy időben tartjuk vasárnaponként a gyermek-istentiszteletet, ahol a gyermekek játékos formában ismerkednek meg a bibliai történetekkel, énekeket, imádságokat tanulnak, ez mellett kézműves foglalkozásokkal, vidám játékokkal várják foglalkoztatóink, pedagógusaink őket. Családi istentiszteleteink főszereplőiként a gyermekműsorokban való szereplés által átélhetik a közösséghez tartozás jelentőségét, megérezhetik, hogy a gyülekezet számára fontos az ő jelenlétük. A gyermek-istentiszteletek célja a keresztyén hitre nevelés mellett a közösségbe tartozás érzésének erősítése, a gyermekek nyelvén és korosztályuknak megfelelően átadni azokat az értékeket, melyeket hitben járt elődeinktől örököltünk. A gyermek-istentisztelet alkalmaira (is!) felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk a gyermekeket és szüleiket, szeretteiket!

* * * * *

Énektanulás

HANDL GYÖRGY kántor, orgonaművész vezetésével,
vasárnaponként az istentiszteletek előtt 16.00 órától a templomban

Az énektanulás során az istentiszteletre is készülünk a prédikáció témájához választott énekek által, így lehetőség nyílik mélyebben elgondolkodni az igehirdetés tartalmáról. Újszerű énektanulási módszerrel sajátítjuk el a dicséretek szövegét és dallamát, a régi egyházi dicséretek szövegénél érdekes és új információkkal bővül az ismeretünk. Egyházi dicséreteink énekelve mondott imádságok, melyek által közösségben imádkozhatunk, énekelhetünk hálaéneket, dicséretet az Úr előtt!

Egyházi énekkincsünkkel való gazdagodás alkalmát és a gyülekezeti közösség erősödésének lehetőségét rejti magában a vasárnapi énektanulás.

* * * * *

Diakóniai gyűjtés

„Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

Bizonyára mindenkihez elért valamilyen formában az a tragikus hír, mely 2019. január 23-án, szerdán este történt Budapesten, mikor is a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Ráday Pál Kollégiumában pusztító tűz ütött ki, amely sajnos egy emberáldozatot is követelt. A Ráday Pál Kollégium mindig is a magyar reformátusságunk kulturális és tudományos fókusza volt, sok tekintetben sajátjának érezheti a kárpát-medencei és a külhoni református szórványmagyarság is. Ezért Krisztus iránti hűségünk arra is kell, hogy indítson minket ebben a szomorú helyzetben, hogy a kárt szenvedett és gyászt hordozó érintetteket imádságainkban hordozzuk.

Az emberi élet vesztesége mellett számos anyagi kár is keletkezett, ezért Isten és egymás iránti szeretetünkből merítve közadakozást hirdetünk az ausztriai, ill. bécsi magyarok körében, kérve a segítő szándékú adakozókat, hogy 2019. február 28-ig juttassák el adományaikat hozzánk.

A nehézségek idején a Kárpát-medencei magyar reformátusság összefogásához csatlakozik gyülekezetünk is, mint a külhoni református/protestáns szórványmagyarság egyik bástyája, lehetőségeinkhez mérten támogatva és segítve a kárt szenvedettek terhét, gyászát, valamint az újjáépítést. Ne feledjük az adakozáshoz társuló isteni ígéretet: a jókedvű, segítő szándékú adakozót szereti és megáldja az Isten!

Az adományokat gyülekezetünk presbitereinek, pénztárosának és lelkészének adhatják át, ill. a gyülekezet bankszámlájára utalhatják át „Raday-Spende” jelszóval megjelölve. Az adományokat összesítve adjuk át a Magyarországi Református Egyház illetékeseinek. Köszönjük, hogy az együttérzés és a keresztyéni helytállás jegyében segítséget nyújtanak a rászorulóknak!

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Raday-Spende”

* * * * *

Gyülekezeti munkatársat keresünk

Az elmúlt év alkalmait számba véve Isten iránti hálaadással állapíthatjuk meg, hogy 2018-ban is gazdag gyülekezeti élet sokféle formáját tapasztaltuk meg. Jó visszagondolni ezekre az áldott közösségi alkalmakra, mikor gyülekezetként együtt ünnepeltünk, imádkoztunk, igét hallgattunk, egyházi énekeket énekeltünk, a gyermekek bizonyságtételét hallgattuk, vendégeket fogadtunk, vendégeltünk meg, a szeretetvendégség alkalmain kötetlenül beszélgettünk, fogadtuk be az újonnan érkezőket a közösségünkbe. Mindezt az Isten kegyelme és megtartó szeretete mellett lehetetlen lett volna megvalósítani elkötelezett, aktív, a közösségért tenni akaró gyülekezeti tagok, ill. munkatársak nélkül.

A 2019-es év gyülekezeti alkalmait tervezve számítunk arra, hogy a régi segítő munkatársak mellé újak is csatlakoznak, és a közösség életének szervezésében és megvalósításában tevőlegesen is részt vesznek. A gyülekezeti élet megvalósításában a külhoni szórványlét sok esetben állít nehéz feladatok elé bennünket, de közös akarattal, hittel és reménységgel ezeket az előttünk tornyosuló feladatokat elvégezhetjük annak érdekében, hogy 2019-ben is gazdag gyülekezeti életet, áldott ünnepi alkalmakat élhessünk meg Isten kegyelméből. Szeretettel kérjük azokat a gyülekezeti tagokat, akik indíttatást éreznek arra, hogy a közösségünk életében aktívan, szolgálatot vállalva az egyházi élet valamelyik területén bekapcsolódjanak ebbe a munkába, jelezzék ezt a lelkipásztor felé.

„Urunk, e roppant, ért vetésre nézz: a munka sok, a munkás oly kevés!” (RÉ 396:2)

* * * * *