Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

A nyugat-európai magyar szórványgyülekezetek

Karvansky Mónika

A magyar szórványgyülekezetek képviselői minden évben a nyár végén találkoznak, hogy megbeszéljék a nyugat-európai diaszpóra egyházi életének folyását, osztozzanak az örömökben, gondokban – halljanak, tudjanak egymásról. Az ilyen találkozások az érdemi munka mellett az összetartozást erősítik az egész Nyugat-Európában szétszórt gyülekezetek között. 2018-ban az észtországi testvérek vállalták a házigazda szerepét és adtak otthont ennek a lélekemelő alkalomnak. A közgyűlés tagjai az alábbi nyilatkozatot fogalmazták meg és fogadták el.

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének – NYEMPGYSZ - nyilatkozata - 2018

A NYEMPGYSZ 2018-as közgyűlését és konferenciáját Észtországban tartotta augusztus 30. és szeptember 2. között. A 8 országból összegyűlt 40 résztvevő 35 diaszpóra gyülekezetet képviselt. A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot dr. v. Békássy N. Albert világi elnök képviselte.

2018. szeptember 1-én a közgyűlés résztvevői ünnepi istentisztelet keretében találkoztak a tallinni Dómtemplomban az Észtországi Magyar Gyülekezet tagjaival, mely alkalommal az úrvacsora szentsége mellett a keresztség sákramentumát is kiszolgáltattuk. Ezt követően a Tallinni Magyar Intézet adott helyet ünnepi fogadás keretében a helyi magyar gyülekezet és a NYEMPGYSZ küldöttei közötti találkozónak. Magyarország Nagykövetsége tallinni irodájának ügyvivője, Pecze Zoltán, és a Tallinni Magyar Intézet igazgatója, Orosz Tamás köszöntötte az egybegyűlteket.

A közgyűlés fő témája a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek és a Kárpát-medence magyar protestáns egyházai közötti kapcsolat továbbfejlesztése volt. Meghívott előadónk a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Kárpát-medencei referense, Czanik András, aki a hazai egyházak és a diaszpóra kapcsolatáról tartott előadást. Beszámolt a magyar kormány által kezdeményezett egyházi ösztöndíjprogramról, mely 2018. szeptember 1-én indult. A NYEMPGYSZ 2018. elején felmérést készített a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek helyzetéről. Az eredményes felmérés átfogó képet nyújtott a Szövetség taggyülekezetei egyházi életéről, feladatairól és aktuális gondjairól. A jövőbeni partneri együttműködésre vonatkozóan kérjük diaszpóra-gyülekezeteink gyakorlati tapasztalatainak figyelembevételét.

Újból felvetődött az az igény, hogy az 51 nyugat-európai diaszpóra gyülekezet önálló egyházkerületté szerveződjön. Ennek érdekében a NYEMPGYSZ Választmánya felhatalmazásának megfelelően megteszi a szükséges lépéseket. A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat támogatja ezt a kezdeményezést.

A NYEMPGYSZ évi találkozóinak kiemelkedő célja egymás segítése, az összetartozás tudatának mélyítése és a kapcsolataink megerősítése a személyes találkozások által. A 2018-as közgyűlés vezérigéje híven tükrözi célkitűzéseinket: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt…” (1Thessz 4,9-10)

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének közgyűlése nevében
Molnár-Veress Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök, Jaskó Irén titkár

Tallinn, 2018. szeptember 2-án

* * * * *