Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Nyári koncert – Meghívó

Szeretettel hívjuk Testvéreinket a 2020. június 28-án 17.00 órakor kezdődő istentiszteletre, melynek keretében nyárköszöntő orgonakoncertre kerül sor
HANDL GYÖRGY orgonaművész előadásában.

„Az orgonahangverseny darabjaiban a bensőséges vidámság, az öröm motívumainak körforgása jelenik meg, szimbolizálva, leképezve az életet. Ezek a motívumok alapvetően barokk művekben találhatók meg. A hangversenyen elhangzó barokk orgonadarabok között egy romantikus korálelőjátékot is hallhatunk, amely J.S.Bach „Jesu, meine Freude” kezdetű korálra íródott. A nyári koncertnek célja a zenei élményt nyújtó percek mellett rávilágítani arra a tényre, hogy a zene öröme, a zeneművek értéke csak közösségben élhető meg a legteljesebben. Ezt számomra a koronavírus miatti krízis tette egyértelművé és véglegesen világossá.”
Handl György orgonaművész, a bécsi magyar református gyülekezet kántora

A Bécs-Belvárosi református templom falai között felcsendülő zeneművek hallgatása lélekben is ráhangol bennünket a nyár hónapjaira, melyekben remélhetőleg sok öröm, találkozás, pihenés, feltöltődés vár ránk a hosszú tavaszi hónapok bezártsága után. A nyárköszöntő koncert célja ezzel a lelki útravalóval megörvendeztetni az orgona hangjain keresztül a hallgatóságot.

* * * * *

F E L H Í V Á S

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2019”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi támogatást, valamint minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Megemlékezés – nemzeti összetartozás éve – Trianon 100

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2020. június 14-én 17.00 órakor kezdődő gyülekezeti megemlékezésre. A „Nemzeti összetartozás éve” jegyében, az istentisztelet keretében adunk hálát Istennek megtartó kegyelméért. Az emlékező gyülekezet előtt köszöntőt mond:
Dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete.

„Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. … Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak! Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta.” (124. zsoltár)

100 év súlyos történelmi események időtere a magyar nemzet életében. Kollektív és egyéni veszteségek elszenvedője volt népünk a mögöttünk levő zivataros század történelmi földrengései között. Háborúk, határmozgások, forradalmak, diktatúra, menekülés, kisebbségi lét – az elmúlt 100 év árnyéka vetült nemzetünkre a népek tengerében. Mindezek átélői az előttünk járt generációk, családjaink felmenői, akiket szinte kivétel nélkül érintettek az elmúlt száz esztendő történelmi eseményei. Miénk ez a múlt, és ha nem emlékezünk rá, akkor elfeledjük e viharos században felmenőink életharcokban megerősödött hitét, a nyelvben és kultúrában átörökölt egyediségét, akkor a gyökértelenség veszélyével nézünk farkasszemet. 100 esztendő - 3-4 emberöltő népünk, családunk, szeretteink életében értéket, hitet, reményt hagyott örökül, melynek tüzét felelősséggel adjuk tovább az elkövetkező generációknak, akik a Kárpát-medencében 1000 éve gyökeret eresztett fa erejéből nyerhetnek új erőt és bizalommal nézhetnek előre, reményteljes jövőt várva.

* * * * *

Egyházi szolgálatok a koronavírus járvány idején

KÖSZÖNET - Gyalai István művész úrnak, gyülekezetünk tagjának, aki rajzaival gazdagította az ünnepi igei üzeneteket. Isten áldja meg életét és további munkásságát!

A „köszönet” címszó alatt szeretném megragadni az alkalmat és mindenkinek megköszönni azt a szolgálatot, amivel hozzájárult és hozzájárul ahhoz, hogy az ausztriai külhoni magyarság körében nehéz körülmények és korlátozott lehetőségek között működő szórványgyülekezetként olyan testvéri és gyülekezeti közösségnek lehetünk tagjai, élő kövei, melyben mindenki kapott talentumaival építi, gazdagítja és élővé teszi az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot! Együtt és közösen szolgálva élhetjük meg hitünket, gazdagíthatjuk egymást, nálunk lelki otthonra talál a hozzánk érkező és visszalátogat a tőlünk távozó. Isten áldása legyen és maradjon továbbra is ezen a maroknyi seregen, élő kövekből épült lelki templomon, ahol Krisztusban Testvérként örülhetünk egymásnak!

„Nagy bizalmam van irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel.” (2 Korinthus 7,4. vers)

LELKIGONDOZÁS - EGYHÁZI SZOLGÁLATOK – temetés, esketés, keresztelő alkalmaival kapcsolatban a lelkipásztor telefonon, e-mailben elérhető. Halaszthatatlan megbeszélés esetén, egyeztetés után személyes találkozásra is van lehetőség.

HIVATALI ÜGYEK – EGYHÁZADÓ (Kirchenbeitrag): A Testvérek az elmúlt időszakban kaphatták meg valamelyik osztrák református gyülekezettől az egyházadó befizetéséről szóló értesítést. Ha ezzel kapcsolatban kérdésük lenne, forduljanak a lelkipásztorhoz bizalommal.

DIAKÓNIAI SEGÍTSÉG – Segítsünk egymásnak! Gyülekezetünk önkéntesei szívesen ajánlják fel segítségüket bevásárlás, ételhordás, gyógyszerek kiváltása és más diakóniai segítségnyújtás szolgálatában.

DIAKÓNIAI ADOMÁNY – HÚSVÉTI ADAKOZÁS - Támogassuk egymást!
A koronavírus-járvány nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem sokaknak egzisztenciálisan is nagy fenyegetettséget jelent. Sokan veszítették el munkahelyüket, kevesebb fizetésből kell beosztaniuk a mindennapi élet költségeit. Gyülekezetünkben is több személyt érint ez a nehéz anyagi helyzet, akiknek most a mindennapi kenyér problémájával kell szembenézniük.

Ezúton húsvéti adakozást, perselyfelajánlást hirdetünk Isten dicsőségére és a szükségben levő Testvérek megsegítésére. Akit a Lélek arra indít, hogy ilyen formában legyen segítségére a szükségben szenvedőknek, az adományával támogathatja rászoruló Testvéreinket.

A gyülekezetünk bankszámlájára utalható az adomány, a húsvéti perselybe szánt összeg. Kérjük, a megjegyzésben tüntessék fel: COVID-Spende. A megadott megjegyzés alatt beérkezett adományok teljes összegét a rászorulók támogatására használjuk fel!

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „COVID/Spende”

Jézus mondja: Mert éheztem, és ennem adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok… Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Máté 25:35, 40)

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA – IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT!

* * * * *

Meghívó

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk...” (Apostolok Cselekedetei 28,2)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket
2020. január 26-án, délelőtt 11.00 órai kezdettel
az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető Nt. BALOG ZOLTÁN református lelkész,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere, utazó nagykövet.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és
az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet tagjait fogadja házigazdaként
a német lovagrend templomában – Singerstrasse 7, 1. ker. Bécs.

A templomi ünnep után szeretetvendégségre hívják a rendezők a megjelenteket.

* * *

Az idei ökumenikus imahét témáját a máltai és gozói keresztyén egyházak dolgozták ki. „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk…” – szól a 2020-as év vezérigéje az Apostolok Cselekedeteiből. Az ApCsel 27. és 28. részében olvashatunk arról, hogy Pál apostolt fogolyként hajóval Rómába viszik. Útközben hajótörést szenvednek és Isten megtartó szeretete által Málta szigetére kerülnek. A máltai keresztyének február 10-én nemzeti ünnep keretében emlékeznek Pál apostol hajótörésére és megmenekülésére, így adnak hálát Istennek az evangélium hirdetéséért és a keresztyén hit elterjedéséért Málta szigetén. Az ökumenikus imahét központi üzenete egyben iránymutatás az embertársainkkal való kapcsolatainkban: az élet tengerén hajótörést szenvedő testvéreink iránti nem mindennapi emberség tanúsításával. Így válhat az evangélium a kölcsönösség jegyében élővé egymás között, ahogyan Máltán történt: Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét és segítségét. Pál apostol pedig hirdette közöttük Krisztust, aki Úr a viharos élettengerek, zúgó hullámtörések, életveszélyes villámlások között is. E bibliai föld civilizációk, kultúrák és vallások útkereszteződésénél elhelyezkedő kis ország, Málta és Gozo szigetének mai keresztyénei jelzőoszlopként hívják fel a figyelmet a 21. század lélekvesztő viharai között arra, hogy Isten gondviselő szeretetét egymásnak nyújtott testvéri segítséggel, baráti jobbal megélhetjük, így téve tanúbizonyságot arról, hogy az evangélium embertől-emberig terjedhet a Szentlélek Isten segítségével ma is, a föld végső határáig.

* * * * *