Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

4. Advent

ZENÉS ADVENTI ÜNNEPSÉG AZ „EUROPA”- CLUB TAGJAIVAL

"Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni.
Énekekkel zengve kérni, Krisztus népe jöjjetek."
(Református Énekeskönyv 328,1)

2011. december 18-án 17.00 órai kezdettel 4. Advent vasárnapján immár hagyományossá vált közös adventi ünnepünket üljük az "Europa"-Club tagjaival.

Ez alkalommal a Liszt Ferenc kórus előadását hallgathatjuk meg az istentisztelet után.

Vendégünk lesz Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyarország bécsi Nagykövete, aki köszönti az ünneplő gyülekezetet.

templomi ünnepi alkalom után szeretetvendégségbe hívjuk Testvéreinket.
A szeretetvendégséghez kérjük szendvicsekkel és süteménnyel járuljanak hozzá gyülekezeti tagjaink.

"Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre."
(1.Kor. 1,9)

* * * * *

3. Advent

"És monda az angyal nékik "Ne féljetek!, mert íme hirdetek néktek nagy örömet , mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában."
(Lukács evang. 2,10-11)

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2011. december 11-én, Advent 3. vasránapján 17.00 órai kezdettel a családi istentisztelet alkalmára.

Gyermekeink karácsonyi ünnepi előadásukkal Betlehembe hívnak mindnyájunkat dicséretekkel, karácsonyi versekkel, hogy együtt örvendezzünk a Szabadító születésének jászolánál.

Legyen közös ünneplésünk, örömünk, élményünk újra ez az ünnepi alkalom, mely már tavaly is felemelő, Istentől gazdagon megáldott találkozás volt az istentisztelet keretében.

A templomi ünneplés végén gyülekezetünk megajándékozza a gyermekeket hagyományainkhoz híven.

* * * * *

M E G H Í V Ó - 2011. november 20.

„Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
Felségednek, én Uram énekelni.
Szent nevedet dícsérvén magasztalni,
És mindenütt e világon hirdetni.”
(RÉ 255. 1.)

2011. november 20-án az istentisztelet keretében a csicsói református gyülekezet kórusa szolgál dicséretekkel és Istent dicsérő ifjúsági énekekkel az istentisztelet keretében.

Az igehirdetés szolgálatát a csicsói református gyülekezet lelkipásztora Dr. Lévai Attila végzi.

A templomi istentisztelet után szeretetvendégség közösségébe hívogatunk mindenkit.

Gyülekezetünk tagjait kérjük, hogy a szeretetvendégség alkalmához szendviccsel, süteménnyel járuljanak hozzá. Az asztalok terítésében is szívesen vesszük Testvéreink segítségét.

* * * * *

Karácsonyi Ünnepkör

„Várj ember szíve készen! Mert jő a Hős az Úr, Ki üdvösséged lészen, Szent győztes harcosúl,
Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok: Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok Ő.”
(RÉ 312. 1.)

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket 1. Advent ünnepén az istentisztelet alkalmára 2011. november 27-én 17.00 órai kezdettel.

Adventi istentiszteletünkön Klucsik Anna csellistának, a bécsi Zeneakadémia végzős hallgatójának játékát hallhatjuk.

Klucsik Anna Budapesten született 1984-ben egy zenész család első gyermekeként. 6 éves korában édesanyjától tanult hegedülni, majd 9 évesen kezdett csellózni. Számos kurzus és fesztivál résztvevője Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, Németországban, Magyarországon. 2004-töl Prof. Déri Györgynél tanul a budapesti Zeneművészeti Főiskolán. 2006-ban Erasmus ösztöndíjjal a bécsi Zeneakadémiára jön. 2007-ben a debreceni Kamarazenei Versenyen "Nívódíjat" nyer Shostakovich d-Moll Szonátájának előadásáért. 2007-ben, 2008-ban a Musikverein "Brahms-" és "Aranytermében" is koncertezik szólóban és zenekarral. 2009-ben a Bécsi Filharmonikusokkal Kínába utazik koncertturnéra.

* * * * *

Nyugat-Európai protestáns gyülekezetek találkozója Bécsben

2011. szeptember 2-a és 4-e között a Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetségének találkozójára kerül sor Bécsben.

2011. szeptember 4-én 14.00 órakor a református templomban
(Dorotheergasse 16, 1010 Wien)
a nyugat-európai gyülekezetek képviselőivel, a konferencia résztvevőivel tartandó közös ünnepi protestáns istentiszteletre hívunk minden Testvérünket.

Ez alkalommal megterítjük az Úr szent asztalát és szeretettel hívunk mindenkit az úrvacsora közösségébe.

A templomi ünneplés után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség terített asztalaihoz hívjuk a Testvéreket.

A szeretetvendégséghez a sütemény, szendvics, üdítők felajánlását szívesen vesszük, a terítésben a segítő kezek munkáját előre is köszönjük.

* * *

A Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetsége egy olyan keresztyéni háló Nyugat-Európa területén, mely a protestáns magyar diaszpórát köti egybe a testvéri kötelék és egymás iránti felelősségvállalás, támogatás, tolerancia, de elsősorban a keresztyéni szeretet jegyében.

Továbbá egy olyan képviselet, mely úgy a Magyarországi Református Egyház felé, mint Nyugat-Európában tagjainak képviseletében lép fel, segíti, támogatja a tárgyalások során.

Nyugat-Európában a protestáns magyar diaszpóra egyházi léte és szolgálata fenntartásáért minden közösség küzdelmet folytat.

Szövetségbe tartozás kifejezi az összetartozást, a közös diaszpóra sors terheinek viselését, annak tudatosítását, hogy ebben a nagy elszórtságban sem vagyunk egyedül. Lelkészek, presbiterek, elkötelezett gyülekezeti tagok közös összefogása ez a nyugat-európai protestáns magyar diaszpóra egyházi, gyülekezeti életének biztosításáért, fenntartásáért.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat alapítótagja a Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, a presbiteri és lelkészi találkozókon a közgyűlések alkalmán való rendszeres részvétel által az ausztriai magyar reformátusságot, tagjainkat képviseli.

Minden kedves Testvérünket szeretettel meghívunk a protestáns istentisztelet alkalmára.

Ez a találkozás kiábrázolja a Nyugat-Európában élő diaszpóra magyarság összetartozását, a keresztyén testvériség vállalását a közös úrvacsora ünneplésével.

Íme minden kész, jertek e határokat átívelő lelki közösségbe 2011. szeptember 4-én 14.00 órakor. – Értetek és miattatok munkálkodunk az Úr szolgálatában.

* * * * *

Liszt koncert

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünneplik 2011-ben szerte a világon. Magyarként büszkének kell lennünk ezen az évfordulón, a magát egyértelműen magyarnak valló zeneszerző munkásságára és szellemiségére. Bicentenáriumi év ünnepléséhez ezen koncerttel csatlakozunk és emlékezünk a nagy nevű zeneszerzőre, Liszt Ferencre.

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2011. június 26-án 17.00 órakor a református templomban az istentisztelet után hallható Liszt koncertre.

Előadó Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, aki a következő Liszt műveket szólaltatja meg a templomi orgonán:

J.S. Bach-Liszt: Einleitung und Fuge aus der Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis” 5’
J.S. Bach-Liszt: Adagio aus der 4. Sonate für Violine und Cembalo 4’
Liszt: Choral – Nun danket alle Gott 6’
Liszt: Consolation in E 3’
O. Nicolai-Liszt: Kirchliche Fest-Ouverture über den Choral „Ein Feste Burg ist unser Gott” 10’

* * *

Orgonaművészi-tanári diplomáját 2011. májusában szerezte a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán. Szotyori Nagy Gábor 2009-ben az olaszországi Mondainoban megrendezett X. Nemzetközi Orgonaversenyen, majd 2010-ben Faianoban megrendezésre kerülő III. Nemzetközi Orgonaversenyen harmadik helyezést ért el. 2010-ben a Debreceni Egyetem művészeti illetve a Magyar Köztársaság ösztöndíját is elnyeri.

* * *

Liszt Ferenc (1811-1886) zeneszerzői munkássága alatt számos orgonaművet alkotott. Nemcsak új műveket írt orgonára, hanem több – eredetileg más hangszerre, vagy előadói apparátusra készült – kompozíciójának megszólaltatására is az orgonát tartotta a legmegfelelőbbnek. A hangszert rendszeresen szerepelteti miséiben és oratóriumaiban egyaránt. Orgonára komponálni weimari időszakában kezdett. Legnagyobb orgonaműve, Meyerbeer A Próféta című operájának egyik témájára írt félórás fantázia, mely az orgonairodalom egyik csúcspontjának számít. Első, szimfonikus költeményeknek is beillő orgonaművei után, Liszt elfordul a technikai igényektől és főként liturgiai célokat figyelembe véve komponálja meg e hangszerre írott műveit. Ezek Liszt legbensőségesebb és legelvontabb orgonakompozíciói.

A koncert műsorán olyan művek szerepelnek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a protestáns szellemiséghez. Az első két mű J.S. Bach művének Liszt általi átirata orgonára, majd saját műve, a Jöjj, mondjunk hála szót, - kezdetű protestáns korálra - írt fantáziája következik. Ezt követi az É-dúr Vígasztalás, ami 6 consolations című zongoraciklusának az 5. darabja. Befejezésként O. Nicolai bécsi, karmester zenekari művének az átirata, melyet a szerző az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű korálra komponált.

Mindenkit szeretettel várunk!

* * * * *

Meghívó protestáns istentiszteletre

„Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy
Egy reménységre kaptatok elhívást is:
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség,
Egy az Istene és Atyja mindeneknek…”
(Efézusi levél 4,4-6a)

M E G H Í V Ó

"Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által."
(Ef 2,12-13)

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2011. szeptember 4-én 14.00 órai kezdettel a protestáns istentisztelet alkalmára a református templomba.

„Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ád néki új erőt.”
(Református Énekeskönyv 392:2.v.)

Ünnepi istentiszteletünk keretében megterítjük az Úr szent asztalát is és az úrvacsora közösségébe hívjuk Testvéreinket.

Közös ünneplésünket a szeretetvendégség asztalainál folytatjuk a gyülekezeti teremben.

A Szentlélek Isten közösségformáló ereje tegye áldottá a találkozás és a közös ünneplés alkalmát.

* * *

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 2011. szeptember 2-a és 4-e között Bécsben tartja az éves gyülekezeti találkozó és közgyűlés alkalmát. A nyugateurópai magyar protestáns diaszpóra képviseletében lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok vesznek részt a találkozón

Meghívott előadóink a Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi osztályának vezetője, Cselovszkyné dr. Tarr Klára és a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatala Külügyi osztályának vezetője, a Református Egyházak Világközössége Európai Tanácsának alelnöke, Ódor Balázs.

Az istentiszteleten a Szövetség tagjai, a magyar evangélikus és református gyülekezet tagjai ünnepelnek együtt.

Gyülekezetünk, a Szövetség egyik alapító tagja, látja vendégül, mint helyi szervező a hozzánk látogató vendégeket. Kérjük Testvéreinket, hogy a szeretetvendégség terített asztalához szendviccsel, süteménnyel járuljanak hozzá. A segítő kezek munkáját szívesen vesszük vasárnap délután 13.15 órától a gyülekezeti teremben.

Áldás, békesség!
Karvansky Mónika, református lelkész

* * * * *

KONFIRMÁCIÓ - HITÜKRŐL VALLÁST TESZNEK

KONFIRMÁCIÓ - HITÜKRŐL VALLÁST TESZNEK

Útaid, Uram mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem,
Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem.
És vezérelj engemet a Te szent igaz Ígédben,
Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten.
(Református énekeskönyv, 25. zsoltár 2. verse.)

Pünkösd ünnepén, 2011. június 12-én 17.00 órakor konfirmációra kerül sor az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat bécsi közösségében.

Pünkösd alkalmából, a Szentlélek kitöltetésére emlékezvén megterítjük az Úr szent asztalát.

Ezen ünnepi alkalomra, a konfirmációi hitvallástételre és az úrvacsora közösségébe hívogatunk minden kedves Testvérünket.

Az Úrnak legyen hála azért, mert idén, 2011. június 12-én, pünkösd ünnepén 6 fiatal Testvérünk az Úr Isten és a gyülekezet színe előtt vallást tesz hitéről.

Fiatal Testvéreink vasárnaponként részt vettek a konfirmációoktatás alkalmán. A hitbeli nevelés során célunk volt a konfirmandussal megértetni hite alapigazságait az Apostoli Hitvallás alapján. A konfirmandus így hallott a Teremtő Istenről, Megváltó Krisztusról, Megszentelő Szentlélekről, a bűnből való megigazításról és megszabadításról, az örök élet ígéretének megismeréséről a Szentírás alapján. A szent sákramentumok, a látható Igék jelentőségét hangsúlyozván buzdítjuk a hit fiatal harcosait, hogy a keresztségben ismerjék fel Isten kegyelmének elhívó szeretetét, az Úr szent vacsorájában pedig velünk közölt bocsánatát Fiában, áldozata által üdvöt adó megváltásának tényét. Imádkozó keresztyén életre buzdítjuk, az egyházért, gyülekezetért felelősséget vállaló tagokat igyekszünk nevelni.

Miért fontos, hogy az ember hitéről vallást tegyen?

Megismeri életének értelmét és célját. Hittel és értelemmel is látja, hogy a Teremtő Isten gyermeke Jézus Krisztus által. Annak a szeretetnek és kegyelemnek a kötelékében él, mely megerősíti őt életének minden napján. Az Istenbe vetett hit felelős, becsületes, elkötelezett, a másikat elfogadó, az elesettet támogató, az evangélium öröméből élő embert formál, aki mind az életben, a családban, a hivatásban, a társadalomban megtalálja helyét. Felismeri Isten gazdag áldását életében, feladataiban, ami hálaadásra indítja szívét. Mindezeken felül az örök élet ígéretének ajándékát hiszi és vallja. Annak biztos tudatában él, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdona, ahogyan a Heidelbergi Káté első kérdésének válasza vallja:

Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?

Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. - Ezért Ő, Szentlelke által, az örök élet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek. (Heidelbergi Káté 1. kérdése és válasza)

Az ünnepi istentiszteleti után szeretetvendégség terített asztalai körül gyűlhetünk össze.

* * * * *