Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Karácsonyi ünnepkör gyülekezetünkben

„Karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr“

2. Advent - Családi istentisztelet

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2013. december 8-án 17.00 órai kezdettel családi istentiszteletünkre, melynek keretében a gyermekek adventi műsorral örvendeztetnek meg bennünket.

Ünnepeljünk együtt gyermekeinkkel, hálát adva az Úrnak érettük és áldást kérve Istentől a családi kötelékekért, melyek családokat, generációkat kötnek egybe a szeretet jegyében.

* * *

3. Advent - Adventi ünnep az „EUROPA”-CLUB tagjaival

Hagyományos, közös adventi, elő-karácsonyi ünnepségre és koncertre hívjuk minden kedves Testvérünket 2013. december 15-én 17.00 órakor templomunkba.

Adventi istentiszteleten nt. Kiss Miklós, Mosonmagyaróvári evangélikus lelkipásztor szolgál, ezt követően a Zoboraljai Zsérei Női Kar ünnepi koncertjét hallhatjuk.

A templomi ünnepet követően szeretetvendégség megterített asztalai körül ünnepelünk tovább a gyülekezeti teremben.

* * *

4. Advent - Idősek adventje

4. advent ünnepén, 2013. december 22-én 14.00 órakor kezdődik a magyar református istentisztelet.

Erre az alkalomra külön hívunk minden kedves idős, agg gyülekezeti Testvérünket, hogy a gyülekezeti teremben terített asztalok mellett egy közös adventi délutánt tölthessünk együtt beszélgetve a régmúlt Karácsonyokról, meghallgatva visszaemlékezéseiket. Szeretnénk éreztetni gyülekezetünk idősebb tagjaival is, hogy mennyire fontosak számunkra. Sokat jelent az, hogy közöttünk vannak és életük harcaiban megtapasztalt isteni gondviselést, ezekből fakadó bölcsességeket velünk megosztják, nekünk továbbadják.

A szeretetvendégségekhez várjuk Testvéreink szíves segítségét és hozzájárulását.

* * * * *

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „adomány/2013”

Az év végéhez közeledvén szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak a támogatást, a segítséget és munkavállalást, amit az év folyamán a bécsi és a Bécs környéki református magyar diaszpóra érdekében vállaltatok.

Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

* * * * *

Hagyományos ökumenikus imaóra és koszorúzási ünnepség Bad Deutsch-Altenburgban

„Bibliás ősök sírja fölött állva,
Találjon e nép végre önmagára,
Köszönjön meg mindent a „védő karnak”
S légyen testvére magyar a magyarnak!”

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2013. november 9-én 15.00 órakor kezdődően Bad Deutsch-Altenburgba a Marienkirchében tartandó ünnepi ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok szimbolikus sírja mellett az ünnepi megemlékezésre.

Üdvözlést mondanak:

Dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnöke,
Ernest Windholz, Bad Deutsch-Altenburg polgármestere,
Balint Pavel, Bad Deutsch-Altenburg katolikus lelkésze, esperes.

A templomi ökumenikus liturgia alkalmán szolgál:

Parák László esperes (Vágsellye),
Koháry Ferenc evangélikus lelkész (Lébény),
Karvansky Mónika református lelkész (Bécs)

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a somorjai Híd Vegyes Kar, Hecht Anna karnagy vezetésével és Kátai Zoltán énekmondó és zenész (lant).

A kopjafánál ünnepi beszédet tart Lezsák Sándor, magyar költő, politikus.

„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva,
„Tebenned bíztunk eleitől fogva!”
Add, éljünk egymásért és senki ellen,
Bárhol a földön, de Isten közelben!”

A templomi imaórát és a templomkerti megemlékezést követően a helyi gyógyfürdő színháztermében (Kurzentrum, Ludwigstorff) Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet ünnepi beszédet mond. Az est fogadással zárul.

Az „Europa” Club autóbuszt indít Bécsből, a Schwarzenbergplatz 16. Szám elől 13.30 órakor. Jelentkezni lehet a +43 664 241 95 56-os telefonszámon, vagy az a.smuk@gmx.at e-mail címen Smuk Andrásnál. Úti díj 10,00 Euro.

* * *

Novemberben egy szál virággal, koszorúval, gyertyával felmenőinkre emlékezünk, a minden halandók útján mennyei hazába tért elődök előtt fejet hajtunk. Mikor a gyász és az emlékezés fájdalma járja át lelkünket, lássunk túl Testvéreim a sírhalom hantjain, tekintsünk reménységgel megváltó Krisztusunkra, aki nekünk is üzeni:

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”
(János evangéliuma 11. vész 25. vers.)

* * * * *

MEGHÍVÓ- Heidelbergi Kátéról szóló előadásra

„Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.”
(Péter 2. levele, 1,10-11)

A Heidelbergi Kátéról szóló előadásra 2013. október 20-án, az istentisztelet után kerül sor, melyben részt vesznek az idei évben konfirmált fiataljaink.

Az előadást a gyülekezet lelkipásztora, Karvansky Mónika tartja.

Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket!

Az istentiszteletek után találkozásra, beszélgetésre kerül sor gyülekezeti teremben.
Szívesen és köszönettel fogadunk az őszi esti beszélgetésekhez pogácsát, süteményt.

* * * * *

Október – A reformáció hónapja

Református örökségünk és kincsünk – a Heidelbergi Káté

A 2013-as esztendő a református egyházak, gyülekezetek, keresztyén hívők életében a Heidelbergi Káté 450. jubileuma is egyben.

Ez az a könyv, melyből hitünk igazságait tanultuk mielőtt Isten és a gyülekezet színe előtt hitvallást tettünk Istenben gyökerező bizodalomról, iránta, gyülekezete és egyháza iránti elköteleződésünkről.

A református keresztyén hívő ember ezt a könyvet, mint kincset tarthatja kezében és az isteni igazságok tényéről bizonyosodhat meg minden kérdés-feleletben, melyek a Szentírásnak igaz igéin alapulnak.

KEDVES TESTVÉREK!

Gyülekezetünkben is megemlékezünk az Október – a reformáció hónapja keretében a Heidelbergi Kátéról, annak születéséről, magyar reformátusok körében való elterjedéséről, hasznáról, jelentőségéről és mai aktualitásáról is.

Október – a Reformáció hónapja jegyében 4 vasárnapon át egy prédikációs sorozat hallgatásával és egy előadás keretében hozzuk szívünkhöz és életünkhöz még közelebb a Heidelbergi Káté kérdés-feleleteit Istennek Igéi alapján.

Prédikáció-sorozat – Heidelbergi Káté
2013. október 13.„Az én igém igazság” - Az embernek vigasza
2013. október 20.A Nagy Parancsolat
2013. október 27.Az egyház, Isten legelőjének nyája
2013. november 10.Bizonyságtévő hálaadás – A keresztyén élet minősége

* * * * *

Visszatekintés - Hálaadás

„Jertek és lássátok Isten tetteit! Félelmesek dolgai az emberek között…
Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon.”
(66. Zsoltár 5. és 9. verse)

Kedves Testvérek, gyülekezeti tagjaink, szórványban élő magyar reformátusok!

Isten előtti hálaadással és hálatelt szívvel szeretnék visszatekinteni az elmúlt évre 2012. szeptembertől kezdődően 2013. augusztus végéig. Arra a 12 hónapra, melyben jóságos Istenünk kirendelte számunkra az Ő igéjének hallgatását, üdvtörténeti ünnepeink ünneplését, az úrvacsora közösségét, egyházi életünk minden rezdülését. Csodálatos dolog, hogy édesanyanyelvünkön, magyarul szólt hozzánk igéjében, erősített lélekben, közösséget formált Szentlelke által.

Az elmúlt ősszel Dunamocsról és idén tavasszal Szegedről fogadtuk vendégeinket, Testvéreinket gyülekezetünkben. A reformáció jegyében októberben Illés próféta tetteiről, bizonyságtételéről, harcairól szólt hozzánk Istennek igéje. Az adventi ünnepkörben együtt örültünk gyermekeink adventi műsorának, az „Europa”- Club tagjaival töltöttük hagyományos adventi estünket, megtartottuk az idősek adventjét, együtt ünnepeltük Karácsonynak szent ünnepét és Istennek igéjével búcsúztattuk az óévet. Három alkalommal ünnepeltünk ökumenikus istentisztelet keretében, ez által is kifejezve a Krisztusban együvé tartozásunkat. Bad Deutsch Altenburgban novemberben, a katolikus testvéreinknél az ökumenikus imahét alkalmából februárban és az Összetartozás Napjának szellemében júniusban imádkoztunk gyülekezetünkben egy lélekkel.

Isten iránti hálával vettük, hogy 2013. pünkösdjén 4 fiatal tett vallást hitéről és konfirmált magyar nyelven. Májusban újra megválasztottuk Szolgálatunk vezetőségét, akik a lelkésszel együtt hittel, kitartással, kemény munkával építik tovább a magyar református szolgálatokat az ausztriai magyar diaszpórában.

Ezt a „lelki-leltárt” visszanézve, emlékezve csak hálaadás van szívemben, mert újra eltelt egy esztendő, melyben Isten ünnepet szentelt nekünk és velünk, megáldotta munkánkat, növelte gyülekezetünket új tagokkal. Lehetőségünk volt esketni, keresztelni - örülni az örülőkkel. Búcsúznunk is kellett elköltözött Testvérektől - sírtunk együtt a sírókkal.

Hálaadó lelkülettel, szolgálatra készen, örömmel a szívünkben kezdjük meg újra istentiszteleteink sorát szeptembertől. Várunk minden kedves gyülekezeti tagunkat, várjuk az új Testvéreket, akik még csak most csatlakoznak majd közösségünkhöz.

Előre tekintve az elkövetkező 12 hónapra, arra kérem imádságban és könyörgésben jóságos Istenünket, hogy áldja meg továbbra is gyülekezetünket, együttléteinket és ünnepeinket, istentiszteleteinket bőségesen mennyei kincsestárának gazdagságából.

Legyen áldott a mi Urunk, mert gondoskodik rólunk, a diaszpórában, a szétszórtságban élő magyar református gyermekeiről és gondviselése, irgalma, kegyelme és szeretete tovább kísér.

Lelkipásztori üdvözlettel,
Karvansky Mónika

* * * * *

Felhívás az árvízkárosultak megsegítésére

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt napokban az emberi helytállást próbára tevő tragédiaként kellett szembenézni a természet dúló elemi erőivel, amikor mind a Magyar Honban, mind pedig Európa szerte az árvíz fenyegetése elől kellett menteni a menthetőt. Emberek ezrei fogtak össze, hogy adottságukhoz mérten - sokszor erőt feszítve - szorítsák vissza a veszélyt, hogy emberi életeket és otthonokat mentsenek.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közös összefogásra és adománygyűjtésre hívja fel a Testvéreket, hogy a rászorultak mellé való odaállásunkkal az árvíz után maradt károkat enyhíteni tudjuk.

Kérjük, hogy adományaikat 2013. június 16-i és 23-i istentiszteleteink előtt vagy után adják át gyülekezetünk munkatársainak.

Hisszük, hogy ahogyan e teremtés megalkotása előtt "Isten Lelke lebegett a vizek fölött" (1Móz 1,2), ugyanúgy Lelkével máig nem hagyta el teremtményeit az ilyen katasztrófális helyzetekben sem. Így hitünk, imádságunk és tettrekészségünk közös ereje csak annak lehet a rendíthetetlen kifejeződése, hogy az új teremtés szándékát magában hordozó Istennel mindig mindent újból lehet kezdeni.

Előre is köszönjük a kedves Testvéreknek adományaikat, embertársi összefogásukat, mert nem csak örömben vagyunk egyek Isten követőiként, hanem a bajban is hordozzuk egymás terhét Krisztus elvárása szerint.

Áldás, békesség!
Karvansky Mónika

* * * * *

Meghívó - Közös imádságra a magyarságért

ISTEN GONDVISELŐ ÉS MEGTARTÓ KEGYELMÉÉRT KÖNYÖRÖGNEK A MAGYAR NEMZET IDEGENBEN ÉLŐ GYERMEKEI BÉCSBEN

„Nevelj minket egyességre, mint Atyánkkal egy Te vagy,
míg eggyé lesz benned végre minden szív az ég alatt...”
(Református énekeskönyv 395:3)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2013. június 9-én 17.00 órai kezdettel ökumenikus istentiszteletre,
mely alkalommal a három bécsi magyar felekezet együtt könyörög a magyar nemzet megtartatásáért, összetartozásáért, jövőjéért.

Igét hirdet Korzenszky Rihárd atya, tihanyi perjel.

Az istentiszteleten szolgál a Liszt Ferenc Kórus és Falus Anna művésznő.

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”
(Zsoltárok könyve 133,1.3)

Az összetartozás jegyében hívunk minden kedves Testvért a közös ünneplésre, találkozásra, keresve és meglelve egymásban mindazt, ami összeköt, megerősít és meghatározza mindnyájunk életét.

II. Rákóczi Ferenc: Ima a Magyar népért

Tekintsd, uram, néped sóhaját, hallgasd meg a szegények, özvegyek és árvák hozzád felsíró jajkiáltásait!
Tekints az engesztelésre kész ártatlanokra, és ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylődő választott népedet...
Vezéreld cselekedeteinket, erősítsd karunkat, hogy egyesült erővel szolgálhassunk akaratodnak...
Add, hogy rendelkezésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen tehozzád!

* * *

Kérjük Testvéreinket, hogy a szeretetvendégség terített asztalaihoz járuljanak hozzá sós és édes süteménnyel, pogácsával.
16.00 órától várjuk a szeretetvendégség előkészületeiben segítőket.

* * * * *

Meghívó - Ünnepi istentiszteletre

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2013. május 12-én 17.00 órai kezdettel ünnepi istentiszteletünkre.

Vendégeink, a szegedi református gyülekezet kórusa, akik az istentisztelet keretében énekekkel és dicséretekkel szolgálnak közöttünk.

Igét hirdet nt. dr. Kereskényi Sándor, a szegedi református gyülekezet lelkipásztora.

Anyák napja alkalmából gyermekeink énekekkel, versekkel és egy szál virággal köszöntik fel az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, keresztanyákat.

„Már megjöttünk ez helyre, Anyák köszöntésére,
Anyám légy reménységgel, Köszöntelek békességgel,
Amennyi a zöld fűszál, Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág, Annyi áldás szálljon Rád!”
(Anyák napi köszöntő)

A templomi ünnepséget követően a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség terített asztalai köré várunk mindenkit!

Szívesen és köszönettel fogadunk szendvicset, süteményt, pogácsát és egyéb házi készítésű finomságokat. A szeretetvendégség előkészítéséhez 16.15 órára várjuk a Testvéreket.

* * * * *

Meghívó - Templomok hosszú éjszakája
Lange Nacht der Kirchen

„Akkor csak nappal lesz - az Úr tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is.”
(Zakariás próféta 14,7) – 2013-as év vezérigéje

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2013. május 24-én az esti órákban a református templomba a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.

Magyar Lelkigondozói Szolgálatunk bemutatkozása és műsora 20.00 órakor kezdődik. Handl György, gyülekezetünk kántora orgonajátékát hallhatjuk.

A Belvárosi Református Templomban mind a négy gyülekezet bemutatkozik rövid műsorával, együtt ünnepel az osztrák, az angol, a tajvani és a magyar gyülekezet. Pünkösd táján csodálatos kegyelem átélni, hogy Testvéreink más nyelveken bár, de ugyanazt az evangéliumi örömhírt vallják magukénak, mint mi. Áldott legyen az Úr, hogy a nyelvek sokféleségében az Ő Igéje által, Krisztusban egységre von minden népeket. Ennek a közösségnek a megélésére buzdítunk mindenkit és hívunk erre a különleges alkalomra.

* * * * *

Meghívó - Komolyzenei koncertre 2013. március 22-én

Komolyzenei koncertre kerül sor Johann Sebastian Bach születésének 328. évfordulója alkalmából 2013. március 22-én, pénteken 19.30 órakor a Bécs-Belvárosi református templomban.

Húsvét ünnepe előtti zenei elcsendesedésre hív mindenkit a három előadó:

Nagy Zoltán – operaénekes, bassbariton
Bednarík Michael – trombita
Handl György – orgona

Belépődíj nincs, önkéntes megajánlásokat szívesen fogadnak a művészek.

* * * * *

Meghívó - Tavaszköszöntő koncertre 2013. március 17-én

Tavaszköszöntő koncertre hívjuk Testvéreinket
2013. március 17-én gyülekezetünkben szolgál az istentisztelet alkalma után a
LUSCINIA kórus Illés Teréz énekművész vezetésével.

A kórus a nevét a legszebben éneklő költöző madárról, a csalogányról kapta.

A műsorban magyar darabok hangzanak el, melyek közül többet tavaszköszöntőként is hallgathatunk. Hallhatjuk Bárdos Lajos: Szellő zúg, Kodály Zoltán: Zöld erdőben, Karai József: Új regősének, Farkas Ferenc: Hajnalnóta, Rameau: Himnusz az éjhez című műveket. Továbbá felcsendülnek Kodály népdalfeldolgozásai is: Virágos kenderem; Elmenyek, elmenyek, Szegény vagyok; Ifjúság, mint sólyommadár…

Szólót énekel: Illés Teréz énekművész, zongorán kísér Fuchs Diána.

Megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharcról és a kórussal együtt énekel a gyülekezet ’48-as énekeket is.

A templomi alkalom után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség asztalaihoz hívjuk a Testvéreket!

Kérjük a Testvéreket, hogy szendviccsel, süteménnyel, pogácsával támogassák a szeretetvendégség alkalmát!

* * * * *