Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Ökumenikus imaóra és emléktábla-avatás Németóváron

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a 2023. november 11-én
15.00 órai kezdettel Németóváron megrendezésre kerülő megemlékezésre.
A hagyományos alkalom különleges mozzanata az emléktábla avatás a magyarok
szimbolikus sírja mellett „MAGYAROK A MAGYAROKÉRT” felirattal.

Az emléktáblán azon személyek neve olvasható, akik a 20. század második felében az ausztriai magyarság szolgálatában értékmegőrző munkát végeztek. Így került fel az emléktáblára gyülekezetünk lelkipásztorának, nt. Soós Mihálynak is a neve, aki fél évszázadon át hirdette Isten igéjét és pásztorolta az ausztriai magyarságot. Az, hogy gyülekezetünk ma is összetartó, erős közösség, az nt. Soós Mihály lelkipásztor és felesége, Soós Zsuzsanna elkötelezett szolgálatának is köszönhető. Nehéz idők nagy kihívásai között Isten bátorító, vigasztaló, erőt adó igéjét hirdetve, az ausztriai magyar református szolgálat megmaradásáért, elismeréséért végzett küzdelmekkel teli munkájáért emlékezhetünk rá és adhatunk hálát Istennek a többiek sorában nt. Soós Mihályért Németóváron.

A rendezvényre az „Europa”-Club buszt indít. Jelentkezés 2023.11.09-ig az alábbi elérhetőségeken: europaclubbecs@gmail.com, Tel.: +43 660 544 0221
A rendezvény helyszíne: Bad Deutsch-Altenburg – Marienkirche
Utazási hozzájárulás: 10 EUR

* * * * *

Konfirmáció – hitükről vallást tesznek

Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől annak végéig az egész emberi nemzetségből
Szentlelke és Igéje által magának gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.
És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

2023. október 29-én hat fiatal tesz fogadalmat és hitvallást a gyülekezet közösségében.

A konfirmáció alkalma az ő személyes ünnepük, mely a hit útján egy meghatározó mérföldkő a konfirmandusok életében. De egyben a gyülekezet számára is kiemelt ünnepi alkalom, mert meghallgatva bátor és határozott hitvallásukat a jövő reménységének hangját hallhatjuk. Hálaadó szívvel köszönöm meg Istennek, hogy a hit ösvényén együtt tettük meg velük az ismeretben és hitben növekedés néha bizonytalan, olykor bátortalan lépéseit, mely a konfirmációi felkészítés végére határozott és elkötelezett hitvallássá formálódott. A hit útját járni kihívást, olykor lemondást, áldozatvállalást, szolgálatot jelent. Hordozzuk a hitvallásra készülő fiatalokat és családjaikat imádságban és legyünk tanúi hitvallástételüknek, hogy ők is érezzék, egy befogadó, szerető, imádkozó és támogató közösség áll mögöttük.

* * * * *

Szolgálat – köszönet

„... hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön a szeretetben.“ (Efézus 4,15-16)

Isten iránti hálával tekinthetünk vissza az elmúlt hónapok tartalmas gyülekezeti alkalmaira, ünnepeire, rendezvényeire. Sok áldott alkalommal lehettünk együtt a gyülekezet közösségében olykor nagyszámú részvétellel, máskor családias körben: évközi vasárnapi, ünnepi, ökumenikus, családi istentiszteletek és gyermekműsorok, kultúrestek, irodalmi előadások, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, ünnepi koncertek alkalmai és mindezeket követő agapé, szeretetvendégség, baráti és testvéri beszélgetések gazdagították a gyülekezetünk közösségi életét.

Az egyházi alkalmak megrendezése és megvalósítása egy rendkívüli helyzetben, mint a miénk is, nagy háttérmunkát, szervezést, összefogást, közös szolgálatvállalást, segítő kezet, támogatást igényel. A mögöttünk levő időszakban is jó volt megtapasztalni, hogy sokan és sokféle szolgálatot vállalva tettek azért, hogy gazdag gyülekezeti életet valósíthattunk meg, élhettünk meg együtt. Ahogyan a fenti igék is elmondják, a gyülekezet, mint a Krisztus teste, egy-egy tagjaként végzett szolgálat a közösségben egésszé, teljessé vált minden alkalommal és ilyen módon is megélhettük, hogy mit jelent az összetartozás, a közös hit és szolgálat, melyen Isten áldása nyugszik.

* * * * *

F e l h í v á s – a d o m á n y o k

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmüket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy egyszeri adományként évente min. 50 Euróval járuljanak hozzá – ha lehetőségük van - a gyülekezet fenntartásához.

Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2023”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Családi istentisztelet – anyák napja

Ki az, aki ápol születésem óta, Testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevére, S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, Az én édesanyám ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya, Csakhogy őt az Isten ezerszer megáldja.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk tagjait, családokat, ünnepelni vágyókat az immár hagyományossá vált CSALÁDI ISTENTISZTELET alkalmára
2023. május 14-én 17.00 órától,
melynek keretében a gyermekek és ifjak verssel és énekkel, egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat.

Várjuk az Anyák napi műsorban szívesen részt vevő gyermekek és ifjak jelentkezését.
A felkészítés és próbák időpontjai 17.00 órától a gyülekezeti teremben: 2023. április 16., 23., 30.
Főpróba: 2023.05.14. 16.00 órától a templomban.

* * * * *

Felvilágosító estek áprilisban – egyházi ügyekben

Időpontok: 2023. április 16., 23., 30. – a gyülekezeti teremben 18.00 – 18.30 között

A REFORMÁTUS vallás hivatalos megnevezése Ausztriában: Evangelisch H.B.

A Kárpát-medence különböző részeiről és egyházaiból érkeznek közösségünkbe a Testvérek. Az „otthoni” egyházak és gyülekezetek működését jól ismerik és méltán gondolják a legtöbben úgy, hogy ez a működési elv érvényes Ausztriában is. De ez nem így van, sok esetben eltérőek pl. a hivatalos egyháztagságra, az egyházfenntartói járulékra (Kirchenbeitrag), a kazuális szolgálatokra (keresztelés, esketés, temetés), magyar nyelven történő konfirmációra vonatkozó előírások rendszere.

Ezekben a kérdéskörökben felmerült többféle gyakorlati tapasztalat indított arra döntésre, hogy az áprilisi istentiszteletek után a gyülekezeti teremben felvilágosítást tartsak, valamint lehetőség legyen mindenki számára kérdéseket feltenni és ezekre választ kapni.

Konkrét példákon és eseteken keresztül is szeretnék rávilágítani az olyan helyzetekre, amikor az egyházi működés és a ránk vonatkozó kötelezettségek ismeretének hiányában problémák merülnek fel és ilyenkor már nehezebb megoldást találni, vagy segíteni az előállt helyzetben.

Ezeken a beszélgetéseken a részvétel semmilyen kötelezettséget nem von maga után, csupán szélesíti a látókört a ránk is vonatkozó ausztriai egyházi előírások terén.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt ezekre a kötetlen beszélgetés formájában tervezett felvilágosító estekre!

* * * * *