Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Szolgálat – köszönet

„... hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön a szeretetben.“ (Efézus 4,15-16)

Isten iránti hálával tekinthetünk vissza az elmúlt hónapok tartalmas gyülekezeti alkalmaira, ünnepeire, rendezvényeire. Sok áldott alkalommal lehettünk együtt a gyülekezet közösségében olykor nagyszámú részvétellel, máskor családias körben: évközi vasárnapi, ünnepi, ökumenikus, családi istentiszteletek és gyermekműsorok, kultúrestek, irodalmi előadások, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, ünnepi koncertek alkalmai és mindezeket követő agapé, szeretetvendégség, baráti és testvéri beszélgetések gazdagították a gyülekezetünk közösségi életét.

Az egyházi alkalmak megrendezése és megvalósítása egy rendkívüli helyzetben, mint a miénk is, nagy háttérmunkát, szervezést, összefogást, közös szolgálatvállalást, segítő kezet, támogatást igényel. A mögöttünk levő időszakban is jó volt megtapasztalni, hogy sokan és sokféle szolgálatot vállalva tettek azért, hogy gazdag gyülekezeti életet valósíthattunk meg, élhettünk meg együtt. Ahogyan a fenti igék is elmondják, a gyülekezet, mint a Krisztus teste, egy-egy tagjaként végzett szolgálat a közösségben egésszé, teljessé vált minden alkalommal és ilyen módon is megélhettük, hogy mit jelent az összetartozás, a közös hit és szolgálat, melyen Isten áldása nyugszik.

* * * * *

F e l h í v á s – a d o m á n y o k

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmüket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy egyszeri adományként évente min. 50 Euróval járuljanak hozzá – ha lehetőségük van - a gyülekezet fenntartásához.

Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2023”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Családi istentisztelet – anyák napja

Ki az, aki ápol születésem óta, Testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevére, S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, Az én édesanyám ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya, Csakhogy őt az Isten ezerszer megáldja.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk tagjait, családokat, ünnepelni vágyókat az immár hagyományossá vált CSALÁDI ISTENTISZTELET alkalmára
2023. május 14-én 17.00 órától,
melynek keretében a gyermekek és ifjak verssel és énekkel, egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat.

Várjuk az Anyák napi műsorban szívesen részt vevő gyermekek és ifjak jelentkezését.
A felkészítés és próbák időpontjai 17.00 órától a gyülekezeti teremben: 2023. április 16., 23., 30.
Főpróba: 2023.05.14. 16.00 órától a templomban.

* * * * *

Felvilágosító estek áprilisban – egyházi ügyekben

Időpontok: 2023. április 16., 23., 30. – a gyülekezeti teremben 18.00 – 18.30 között

A REFORMÁTUS vallás hivatalos megnevezése Ausztriában: Evangelisch H.B.

A Kárpát-medence különböző részeiről és egyházaiból érkeznek közösségünkbe a Testvérek. Az „otthoni” egyházak és gyülekezetek működését jól ismerik és méltán gondolják a legtöbben úgy, hogy ez a működési elv érvényes Ausztriában is. De ez nem így van, sok esetben eltérőek pl. a hivatalos egyháztagságra, az egyházfenntartói járulékra (Kirchenbeitrag), a kazuális szolgálatokra (keresztelés, esketés, temetés), magyar nyelven történő konfirmációra vonatkozó előírások rendszere.

Ezekben a kérdéskörökben felmerült többféle gyakorlati tapasztalat indított arra döntésre, hogy az áprilisi istentiszteletek után a gyülekezeti teremben felvilágosítást tartsak, valamint lehetőség legyen mindenki számára kérdéseket feltenni és ezekre választ kapni.

Konkrét példákon és eseteken keresztül is szeretnék rávilágítani az olyan helyzetekre, amikor az egyházi működés és a ránk vonatkozó kötelezettségek ismeretének hiányában problémák merülnek fel és ilyenkor már nehezebb megoldást találni, vagy segíteni az előállt helyzetben.

Ezeken a beszélgetéseken a részvétel semmilyen kötelezettséget nem von maga után, csupán szélesíti a látókört a ránk is vonatkozó ausztriai egyházi előírások terén.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt ezekre a kötetlen beszélgetés formájában tervezett felvilágosító estekre!

* * * * *