Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Hiszek szentlélekben

Dr. Karvansky Mónika

Az Apostoli hitvallás egyik tétele és hitigazsága, melyben megvalljuk, hogy hiszünk a Szentháromság Isten harmadik személyében, a Szentlélekben. Jézus Krisztus feltámadása utáni 50. és menybemenetele utáni 10. napon töltetett ki a Szentlélek Isten, Jézus ígérete szerint:

„Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És mikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.” (János 15:7,8,13)

A mai világunkra is érvényes Pál apostol kijelentése: „tükör által homályosan látunk”. Sőt, ezt a tükör általi látást mintha tudatosan torzítanák, hogy az igazság meglátására ne nyíljon fel a szemünk. Ezért is nagy ígéret ez a mi számunkra, hogy a világi homályos tükrök hamisságot sugárzó képei ellenére Isten gondoskodott arról, hogy Jézus menybemenetele után a Szentlélek által velünk maradjon és az Ő Lelke vezessen el minket a teljes igazság hit általi megismerésére.

Ez a hitből fakadó ismeret pedig nem más, mint az az életbizonyosság, hogy „Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok”. Aki által bűnbocsánatot, szabadítást és az örök élet üdvösségét kaptuk mindnyájan. A hitbéli bizonyosságot pedig az Ő Szentlelke által erősíti meg bennünk, ahogyan a Heidelbergi Káté 1. kérdés-válaszából is tudjuk: „Ezért biztosít engem Szentlelkével az örök élet felől.”

Vezet, megerősít, vigasztal – a mindennapi élet, a hitélet rezdüléseiben is ott van velünk.

Mikor a világ testi, lelki, szellemi útvesztői között nem találjuk a helyes irányt, van mellettünk egy igazi Vezető. Mikor erőtlenné válik az élet, megkopik az akarat, a kitartás, a hit, akkor a Lélek megelevenítő erőként éleszt újjá, és erőtlenségünk által tapasztalhatjuk meg Isten erejének munkálkodását, lankadó karjaink és kitartásunk ellenére bíztatást kapunk a célok eléréséhez, a megtorpanó hitélet kérdései és bizonytalanságai között élővé és hatóvá teszi életünkben az igét. Mikor a szomorúság, a fájdalom napjait éljük, akkor Vigasztalóként odaszegődik mellénk, mint Jézus az emmausi vándorokhoz, hogy vigasztalást, bizonyosságot, megnyugvást, békességet adjon. Mikor a világ és az ember vádjai igazságtalanul vádolnak bennünket, akkor Pártfogóként ott áll oldalunkon és megsegít életharcainkban.

Ilyen csodálatos, bölcs isteni akarat vezet bennünket a földi világ, az emberi élet útján a biztos cél felé, a mennyei dicsőséges világ kapujához a Szentháromság Isten harmadik személye, a Szentlélek Isten által. Ez a Lélek jött el közénk, hozzánk, Jézus menybemenetele után, hogy eszünkbe juttassa az Ő tanításait, megtanítson arra, mi az Isten jó és szent akarata, hogy a földi világ dolgaiban az igazságra vezessen és bizonyosságunk legyen hit által az örök élet felől.

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *